bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Конкурс за всички дейни и инициативни студенти

Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) - www.hrdc.bg обявява конкурс за сътрудници по европейските дейности и инициативи, управлявани от Центъра – Европас, Еврогайдънс, eTwinning, Евридика и ECVET.

Конкурсът е отворен за студенти, обучаващи се във висши училища от всички специалности, в редовна и задочна форма на обучение, които към момента на кандидатстване не са прекъснали следването си и са втори или по-горен курс.

Целта е да се даде възможност на млади хора с добри академични резултати и добро владеене на английски език да получат възможност за придобиване на знания и умения по европейски проекти и инициативи.
Настоящата инициатива цели да даде своя принос към един от приоритетите на актуализираната Стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г., касаещ подобряването на връзката на образованието и обучението с потребностите на пазара на труда.

Краен срок за кандидатстване - 31.05.2014г.

 

Обща информация за конкурса - виж тук.

конкурс

Сподели