bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Стъпки за кандидатстване по ЕРАЗЪМ +


1. В момента, в който работодател Ви одобри за стаж, той следва да Ви изпрати попълнени: писмо-покана и общо писмо, с които потвърждава Вашето участие на стажантска позиция, обявена от него. Писмата подписани и подпечатни от работодателя. Образците на писмата за академичната 2017-2018 г. можете да изтеглите от тук: Letter of intent and Letter Invitation

2. За да кандидатстваш попълни формуляра
2.1. За всички студенти от СУ, моля, прочетете тази информация.

3. Кандидатства се за селекционна процедура към университета, за да получите потвъждение за участие в програма “Еразъм+” с цел практика. Документите за кандидатстване са: сертификат за владеене на чужд език /минимум ниво B2/; уверение за студентски статус и минимален успех над 4.50; както и писмо-покана от работодател. За да кандидатствате за селекция, трябва да отидете в Еразъм отдела на Вашия университет.

4. На база протокола за селекция, издаден от Университета се пристъпва към изготвяне на Learning Agreement for traineeships от Вас, съвместно с университета и работодателя. В това споразумение се описват подробно задълженията и дейностите на стажанта по време на практиката. Този документ се подписва от студента и подписва и подпечатва от Университета и работодателя. Образец на документа за академичната 2017/2018 може да намерите тук.

Ако имате нужда от помощ при попълването, се обърнете към нас на erasmus@isic.bg.

5. Сключва се договор за финансов грант между студента и АПАО за определен престой в страна от ЕС, при конкретен работодател. Към договора се подписват още: декларация за защита на лични данни, декларация за предишно участие в програма “Еразъм”, декларация за направа на застраховка или здравна европейска карта и декларация по студентска мобилност по програма “Еразъм+” с цел практика, организирана и администрирана от Консорциум АПАО. Tова се случва на място - в офис на АПАО.

6. Необходимо е изготвяне на пълномощно, с което упълномощявате Ваш близък да Ви представлява и да подписва допълнителни споразумения и други документи по “Еразъм+” във Ваше отсъствие. Примерен текст на пълномощното за 2017/2018  от този линк.

7. Преди заминаване за практиката студентът/докторантът следва да си направи Европейска здравнка карта и медицинска застраховка за пътуване в чужбина. Застраховката може да се направи и на място в офиса ни в Студентски град. За повече информация се обадете на 02/962 59 18.

8. След завръщането Ви от стаж, е нужно да представите следните отчетни документи: 

  • подписан договор за работа между студента и работодателя;
  • сертификат от работодател – с подпис и печат на работодателя, по образец, който можете да изтеглите от този линк.
  • Learning Agreement for traineeships - това е най-важният документ, без който не може да осъществите Вашия стаж. Learning Agreement for traineeships има три етапа: Before the mobility - попълнен, подписан и подпечатан от работодателя, от университета и от Вас преди да заминете в секция - Before the mobility, ако има промяна по време на стажа се попълва и частта During the mobility, след приключване на стажа се попълва, подписва и подпечатва - After the mobility или така наречeният - Traineeship Certificate (оригинал); Може да бъде изтеглен от този линк
  • Документи за пътуването - билети, бордни карти или печат в международен паспорт.
  • Застраховки, които са направени преди пътуването.

9. Изготвя се и он-лайн отчет по образец за проведената практика от страна на студента.

С това цикълът на обмен приключва и в случай, че всички документи са изрядни, студентът се смята за успешно осъществил мобилност по програма "Еразъм +".

Възможно е да възникнат допълнителни изисквания за документи, които да бъдат предоставени преди или след заминаването. В такъв случай студентите/докторантите биват уведомявани своевременно.

В случай, че имате още въпроси, можете да се свържете с нас на тел.: 02 962 59 18 и e-mail: erasmus@isic.bg

Сподели

Еразъм 30

Еразъм