bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Информация за ЕРАЗЪМ +

Еразъм плюс

Програмата за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.
Тя подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.
Програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.


В програмата има три основни Ключови дейности:

 

Чрез Еразъм Консорциум АПАО можете да осъществите студентска мобилност с цел практика!

еразъм плюс

Студентска мобилност с цел практика в предприятие или организация по специалността в чужбинa.
Практиките в чужбина са допустими по време на обучението за придобиване на Бакалавърска, Магистърска или Докторска степен, като мобилността трябва да бъде реализирана по време на обучението или до една година след завършването на студента. Практиката следва да бъде интегрирана част от обучителната програма.
Продължителността на мобилността с цел практика може да бъде от 2 месеца до 12 месеца, като се прилага правилото на Европейската комисия, че общата продължителност на мобилността с цел обучение и мобилността с цел практика не може да надвишава 12 месеца за една образователно-квалификационна степен.
За академичната 2018/2019 година Еразъм Консорциум АПАО финансира практики с продължителност до 6 месеца.

!!! Пример: Студент в ОКС Бакалавър, който е участвал в мобилност с цел обучение с продъжителност 6 месеца, може да кандидатства за мобилност с цел практика за не повече от 6 месеца.

Задължително условие е  практиката тематично да съответства на областта на знание/специалността настудента/докторанта.

Целта на мобилността е придобиване на специфични практически умения по специалността на студента/докторанта. 

От академичната 2008-2009г. Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО) в партньорство с Юзит Калърс и редица висши училища с разширена харта Еразъм в България създава Консорциум “АПАО” за организиране на студентска мобилност с цел практика по секторна програма Еразъм. Консорциумът подпомага университетите в предлагането на стажантски позиции и администрирането на студентските стажове.


Условия за участие в програма "Еразъм +" практики:

 1. Кандидатите трябвада са граждани на държава, участваща в програмата ”Еразъм+”, легитимни за участие в Ключова дейност 1, Образователна мобилност във висшето образование, или студенти/докторанти, официално признати от такава държава за бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци.
 2. Студенти/докторанти, които искат да осъществят мобилност с цел практика чрез Еразъм Консорциум АПАО. Трябва да са Студенти/докторанти в университет част от Еразъм Консорциума. Провери дали твоя университет има такава Харта и дали е част от Еразъм Консорциум АПАО на този линк.
 3. Да са записани в бакалавърски или магистърски курс за годината, през която ще реализират практиката, или да са докторанти, независимо от формата на обучение.Студенти, които преди началото на практиката имат успех над 4,50 за  първи курс от  два семестъра на следването си в ОКС „Бакалавър“. Студентите в първи курс на ОКС „Магистър“ са легитимни участници в Еразъм практиките.
 4. Да владеят езика, на който ще се провежда практиката.
 5. Да отговарят на изискването - всеки студент има право на максимум 12 месеца мобилност по програма Еразъм+ (общо обучение и практика) за всяка ОКС - бакалавър, магистър, докторант (важи от учебната 2014-2015 година). За специалности, завършващи с присъждане на магистърска степен (Право, Медицина, Архитектура и сходни) е допустима мобилност с продължителност до 24 месеца.
 6. Да имат минимален успех от обучението в университета – Мн. добър 4.50. За бакалаври се взема средният успех до момента на кандидатстването за мобилността. За новозаписани магистри се взема средния успех от следването от бакалавърската степен и дипломната защита/държавния изпит. За докторанти се взема среден успех от приемните изпити.
 7. Не се допуска едновременно провеждане на мобилност с цел обучение и мобилност с цел практика по програма „Еразъм +”.
 8. Студенти/докторанти, които притежават сертификат за владеене на език минимум ниво B2.
 9. Студенти/докторанти, които са селектирани от университета.
 10. Скоро завършили студенти, селектирани от университета за реализиране на Еразъм стаж по време на следването си и университета им е част от Еразъм Консорциум АПАО на този линк.
 11. Попълни формуляр за кандидатстване


Само студентите на онези български университети, които са част от Еразъм Консорциум АПАО, могат да участват в професионалните стажове Еразъм на АПАО и Юзит Калърс.

Провери дали твоя университет е част от Еразъм Консорциум АПАО на  този линк.

Сподели

Еразъм 30

Еразъм